Osiedle TBS w Poznaniu

Projekt konkursowy osiedla mieszkalnego TBS w PoznaniuProjekt konkursowy osiedla mieszkalnego TBS w Poznaniu

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zespołu budownictwa mieszkaniowego wraz z zagospodarowaniem terenu położonego w Poznaniu
II Nagroda w konkursie


Zagospodarowanie terenu zostało zaprojektowano zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru objętego konkursem oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Z uwagi na lokalizacje kwartałów względem stron świata oraz optymalne wykorzystanie powierzchni terenu, jak również z zakładanego w projekcie ograniczenia do niezbędnego minimum powierzchni kondygnacji podziemnych, zaprojektowano zespoły mieszkaniowe w kwartałach 4MW, 5MW, 6MW, 7MW o powierzchni zabudowy 23%. Jedynie w kwartale 8MW, z uwagi na jego nietypowy kształt i ograniczona powierzchnię oraz obowiązująca linie zabudowy od strony wschodniej, zdecydowano się na obniżenie powierzchni zabudowy do 20%.  W efekcie daje to intensywność zabudowy na poziomie 1,0, co w przypadku realizacji osiedla mieszkaniowego o charakterze silnie społecznym wydaje się rozsądnym kompromisem stosunku powierzchni zabudowy do powierzchni  terenów zielonych i rekreacyjnych. W kwartale 8MW współczynnik intensywności zabudowy założono na poziomie 0,8. Projekt zakłada również przeznaczanie dużej części terenów zielonych pod wyniesione ponad poziom terenu ogrody przydomowe do których zapewniony będzie bezpośredni dostęp z poziomu mieszkań zlokalizowanych w parterach budynków. Takie rozwiązanie zapewni mieszkańcom niezbędny przestrzeń półprywatną, a dodatkowo obniży koszty utrzymania wspólnychterenów zielonych.

Teren objęty konkursem pozostaje dotychczas niezagospodarowany, co w efekcie skutkuje faktem, iż projektowany zespół zabudowy będzie miał znaczący wpływ na charakter całego obszaru objętego  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu. Ideą projektu jest zaprojektowanie osiedla mieszkaniowego o nowoczesnej formie, przyjaznego przyszłym mieszkańcom przy jednoczesnym ograniczeniu środków wyrazu architektonicznego w celu obniżenia kosztów przyszłej realizacji. Ważnym aspektem projektu jest również chęć stworzenia w każdym z opracowywanych kwartałów miejsc rekreacyjnych przeznaczonych dla mieszkańców, przy jednoczesnej minimalizacji terenów wspólnych w celu obniżenia kosztów przyszłej ich eksploatacji.

W efekcie powyższych założeń zaprojektowano zespół zabudowy składający się z 35 budynków. Projekt zakłada takie usytuowaniu zabudowy i elementów zagospodarowania terenu, aby zapewnić swobodną komunikację zarówno pieszą jak i kołową pomiędzy wszystkimi kwartałami oraz okolicznymi terenami. Każdy z kwartałów, pomimo zastosowania powtarzalnych modułów zabudowy, będzie posiadał indywidualny logo-kod kolorystyczny kwartałów, różnicującyje między sobą celem łatwiejszej orientacji w terenie. Dodatkowo poszczególne budynki w każdym kwartale będą zróżnicowane monochromatycznie w zakresie koloru danego kwartału.Wszystkie układy zabudowy zorganizowano w taki sposób, aby zapewnić przyszłym mieszkańcom wysoki poziom prywatności. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo kwartału 1U przeznaczonego w całości pod zabudowę usługową, na terenie zaprojektowano niewielka ilość usług, lokalizując je w parterach dwóch narożnych budynkach położonych w północno-wschodnich częściach kwartałów 6MW i 7MW. Pozostała zabudowa w całości przeznaczona została wyłącznie na funkcję mieszkaniową, z możliwością adaptacji pojedynczych lokali mieszkalnych w parterach budynków na lokale biurowe administracji wraz z zapleczem gospodarczym, w ilości i lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. Dodatkowo układy projektowanych zespołów zabudowy podkreślone zostały programem zieleni wysokiej i niskiej tak, aby tworzyć swego rodzaju „zielone korytarze” komunikujące poszczególne kwartały.

Wewnętrzne ulice dojazdowe  zaprojektowano w formie układów pieszo-jezdnych o szerokości 5m jednocześnie zapewniając wymagany dojazd pożarowydo poszczególnych budynków a w czasie normalnej eksploatacji dojazd/ dostęp mieszkańcom do poszczególnych klatek. Wzespołach parkingowych przewidziano jezdnie o szerokości 6m celem zapewnienia ich prawidłowej obsługi komunikacyjnej przy węższych ale normatywnych miejscach postojowych (2,3 m). Ponadto do budynków zaprojektowano chodniki o szerokości minimum 1,5m.  Zakłada się wykonanie ciągów pieszych i pieszo-jezdni z kostki betonowej. Do części garażowej, zlokalizowanej pod budynkami, przewidziano zjazdy/ pochylnie o nachyleniu maksimum 15%, prowadzące do poziomu 1,45m poniżej poziomu terenu (poziom posadzki garażu podziemnego). Pod budynkami z częścią usługową, w kondygnacji parteru, nie zaprojektowano kondygnacji podziemnej, natomiast pod wszystkimi budynkami o funkcji czysto mieszkalnej zaplanowano stanowiska postojowe. Ponadto w częściach podziemnych budynków zlokalizowano pomieszczenia gospodarcze dla mieszkańców oraz pomieszczenie techniczne przyłączy. Na płytach stropowych garaży wychodzących poza obrys budynków zaprojektowano ogródki przydomowe(stropodachy zielone) z zielenią ekstensywną.

Na terenie planowanym pod inwestycję wyznaczono łącznie 604miejsca postojowe, natomiast w garażach podziemnych pod budynkami będzie 725 miejsc parkingowych. W celu zapewnienia korzystnego stosunku powierzchni miejsc postojowych dla osoby niepełnosprawnych do powierzchni zajmowanego terenu, zaprojektowano stanowiska postojowe o szerokość 2,3 m z możliwością korzystania z sąsiedniego dojścia i ciągów pieszych o szerokości minimum 1,3m do obsługi każdego miejsca. Miejsca zostały połączone w pary tak aby zmniejszyć powierzchnię terenu niezbędną do ich obsługi a dojścia do nich stanowią jednocześnie komunikację pieszą osiedli.